آدرس : خیابان شریعتی – نرسیده به خیابان استاد شهید مطهری

کوچه زریر – پلاک ۱

شماره تماس : ۸۸۴۴۳۳۴۶ الی ۸